Kenya Sweetz

Kenya Sweetz
  • Aliases: Kenya Sweet
  • Country: United States
  • State: NY – New York
  • Ethnicity: Black
  • Birthday: 30 November -0001
  • Eye: Hazel
  • Hair: Black
  • Cup: B